Familienforschung Kowanda - Nöllen

Liste der Nachnamen


/Eggings , Albers , Arntz , auf dem Kerckhoff , auf der Weyen , auff der Heyden , Barmscheid , Batthen , Baumeister , Beckman/Heyerman , Benning gnt. ten Passe , Bollwerck , Bongers , Booms , Bösing , Boynck , Bram , Butenborg , Classen , Coppers , Düssel , Ebbing gnt. Grote Bösing , Feldhaar , Fingerhut , Gatermann gt. Scheelen , Gatermans , Giesbert , Giesing (Geising) , Groß Bösing , Haarter , Hagelstein , Hagensfeld/Welling , Hagensfeldt , Halterman , Haltermans , Hannels , Heisterkamp , Hemmelberg , Hemmellberg , Heyermann , Hinkelmann gen. Gatermann , Hoeffkes , Höffken , Holtappels , Hölterbus , Holterbusch , Houmans , Huefkens , Hypass , in der Gaten , in gen Hastert , in gen Neyhaus , in gen Nyenhaus , In gen Schief , in gen Singendonk/Holtappel , Jacobs , Jansen , Jaspers , Kamps , Kempkes , Kerkhoff , Kettler , Kleinhitpaß , Klein-Hitpaß , Kleinhitpaß gen. Klein Arping , Klein-Hitpaß , Kleinhitpaß , Kohrmann , Kreyenberg , Lamers , Lammers , Lanckeren , Leicking , Lemmen , Leyers , Lümen , Meisters , Mueller , Neyenhaus , Neyhaus , Nienhaus , Nienhoff , Nienhues , Nienhus , NN (auf dem Kerckhoff) , NN (auf der Weyen) , NN (Duessel) , NN (Düssel) , NN (Gatermann) , NN (Gatermans) , NN (Hetpaß) , NN (Hölterbusch) , NN (Ingen Singendonk) , NN (Kamps) , NN (Nienhaus) , NN (Scheelen) , NN (Schulte ter Schüren) , NN (Schulte ter Schueren) , NN (Schulte ter Schüren) , NN (ter Schüren) , NN (Wiebus) , NN /Schulte ter Schüren , Nöllen , Op der Kempen , Passmann , Passmanns , Peters , Rabeling , Rademacher , Rehmes , Roring , Röring , Scäpers , Scheelen , Schepers , Schepers gt. Hölterbusch , Schepers , Schmidts , Schmitz , Schmitz Baumann , Schröer , Schulen , Schulte ter Schüren , Schürman/auff der Heyden , Singendonck , Singendonk , Steverdinck , Storcks , te Passe gen. Boesing , ten Honsell , ten Klotte , ten Passe , ter Haart gnt Feldhaar , ter Schüren , Tuisthuisen , van Bremen , van Varn , von Bentheim , Waterkamp , Wiebes , Wiebus , Wiebus/Bollwerk


Namensindex